Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva (PDF)

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 500 lpp.
ISBN 978-9934-18-445-1
doi.org/10.22364/juzk.77

 

Plenārsēde “Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva”
Sanita Osipova. Valoda kā konstitucionālā vērtība
Daina Ose. Procesuālās ekonomijas principa un tiesību uz taisnīgu tiesu mijiedarbība
Kristīne Strada-Rozenberga. Nevainīguma prezumpcija – būtība un pārkāpšanas sekas

Sekcija “Satversmē nostiprināto vērtību krimināltiesiskā aizsardzība”
Uldis Krastiņš. Vainas psiholoģiskā koncepcija Krimināllikumā
Valentija  Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un tiesības uz taisnīgu tiesu
Diāna Hamkova. Krimināltiesību normas skaidrība kā konstitucionāla vērtība
Evija Vīnkalna. Krimināltiesību normu  saprotamība un sistēmiskums
Gunārs Kūtris. Tiesības uz īpašumu un īpašuma konfiskācija
Jānis Maizītis. Apsūdzēto tiesību vienlīdzība likuma un tiesas priekšā  vienkāršotajos procesos
Ārija Meikališa. Personas tiesību uz brīvību atņemšana kriminālprocesa gaitā –  daži aktuāli tiesisko priekšnoteikumu aspekti Latvijas Kriminālprocesa tiesībās

Sekcija “Vārds doktorantiem krimināltiesībās”
Toms Čevers. Nelikumīgas priekšmetu starptautiskas aprites kriminalizācija sabiedrības drošības kā konstitucionālas vērtības aizsardzības interesēs
Juris Janums. Blokķēdes krimināltiesiskās aizsardzības aspekti
Juris Balodis-Bolužs. Elektroniskā pierādījuma identitātes saturiskais definējums
Armands Smans. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – aktuālās problēmas
Oskars Kulmanis. Kriminālprocesa pamatprincipu pārkāpumu ietekme uz pieradījumu pieļaujamību

Sekcija "Privāttiesību pilnveidošanas problēmas I”
Jānis Rozenfelds. Hipotekārā parādnieka un kreditora interešu nodrošināšana maksātnespējas procesā
Kalvis Torgāns. Cesijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība
Jānis Kārkliņš, Kristīne Zīle. Neatņemamās daļas tiesīgā prasījuma par neatņemamās daļas izdošanu noilgums dāvinājuma gadījumā
Erlens Kalniņš. Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata “vēlākas atkrišanas” dēļ
Jānis Kubilis. Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā
Lauris Rasnačs. Tiesības uz iebildumiem šķīrējtiesas procesā
Edijs Brants. Ļauna nolūka koncepts un tā konstatēšanas priekšnoteikumi saistību tiesībās

Sekcija "Privāttiesību pilnveidošanas problēmas II”
Vadims Mantrovs. Apdrošināšanas līguma likums un 33 izmaiņas vispārīgajā apdrošināšanas līguma regulējumā
Martins Osis. Atteikšanās un atsaukums civilprocesā
Mārcis Krūmiņš. Judikatūra un tiesas spriešana
Evija Novicāne. Valdes locekļa pienākums rīkoties kapitālsabiedrības (dalībnieku) interesēs
Zanda Dāvida. Sacīkstes princips un patērētājs

Sekcija "Starptautiskās privāttiesības”
Inga Kačevska, Baiba Rudevska. Eiropas maksājuma rīkojums: solītais un skaudrā realitāte
Irēna Kucina. Pārrobežu patērētāju strīdi: Eiropas tiesu izvēles iespējas potenciālās tiesvedības nolūkos
Mārtiņš Dambergs. Pierādīšanas standarts Sporta šķīrējtiesas lietās par antidopinga noteikumu pārkāpumiem un publiskā kārtība
Edgars Gūte. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz sporta tiesību attīstību. “Klases huligāns” vai “apzinīgs klases vecākais”?
Laura Valtere. Intelektuālā īpašuma un starptautisko investīciju aizsardzības mijiedarbība
Juris Rudevskis. Musulmaņu kafālas pielāgošana Latvijas tiesību sistēmai: adopcija vai aizbildnība?

Sekcija "Starptautiskās publiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības”
Edmunds Broks. The Idea of International Community
Linda Bīriņa. Izlūkošanas darbību ietekme uz žurnālistu informācijas avotu aizsardzību – Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse
Mārtiņš Birģelis. Šķēršļi piekļuvei tiesai Eiropas Savienībā lietās par transnacionālo uzņēmumu pieļautajiem cilvēktiesību pārkāpumiem
Arnis Buka, Lolita Bērziņa. Controlling Obligation to Make References for Preliminary Rulings: Recent Case Law of European Courts
Irēna Ņesterova. Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību
Vija Kalniņa. Līdzdalības ekonomikas riski kā pamats pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežošanai
Sandris Laganovskis. Pēdējie šķēršļi vienota spēka Eiropas patentam

Sekcija “Tiesību teorijas un vēstures aktuālie problēmjautājumi”
Dina Gailīte. Pirmie latviešu juridiskie izdevumi – tiesiskās pašapziņas un juridiskās kultūras veicinātāji
Egons Rusanovs. Rietumeiropas vēsturiskās kriminālprocesa doktrīnas evolūcijas nekonsekvences un problēmas Latvijā
Viktorija Soņeca. Tiesiskuma apdraudējums. Polijas piemērs

Sekcija “Tiesību teorijas un vēstures izaicinājumi Latvijas tiesiskajā sistēmā pēc neatkarības atjaunošanas”
Diāna Apse. Profesors Konstantīns Čakste. Ziedojums uz tautas brīvības altāra. Personības, kas savieno laikus
Elīna Grigore-Bāra. Taisnīguma nozīme tiesiskās iekārtas pārveidošanā
Sandis Bērtaitis. Tiesību normas izpratnes transformācija Latvijas tiesību sistēmā: ceļā no sankcijas uz sociālo atzīšanu
Jānis Pleps. Nosargāt parlamentārismu: 5. Saeima un Satversme

Sekcija "Valststiesību aktualitātes teorijā un praksē”
Anita Rodiņa. Aktualitātes Satversmes tiesas procesā
Edvīns Danovskis. Administratīvās atbildības likuma pamatnoteikumu svarīgākās nostādnes
Jānis Priekulis. Valsts orgānu apkalpojošās iestādes
Aleksandrs Potaičuks. OLAF ziņojuma ietekme uz lietu izskatīšanu administratīvajā tiesā
Elīna Freimane. Tirgus nepilnība kā pamats publiskas personas tiesībām veikt komercdarbību