Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2019, 96 lpp.
ISBN 978-9934-18-451-2
http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs
Krājumā iekļautie raksti tapuši saistībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēkas organizēto zinātnisko konferenci “LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta”, kas notika 2015. gada 22. septembrī un bija veltīta LU 96. gadskārtai.

 

Juridiskā zinātne

LU Juridiskās fakultātes zinātniskās konferences

Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās I. LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2019)

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II. LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2017)

Constitutional Values in Contemporary Legal Space = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā. LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2016)

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. LU Juridiskās fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2014)

 

Latvijas Universitātes zinātniskās konferences

Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2019)

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2018)

Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums (2017)

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums (2016)

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums (2015)

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums (2014)

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru. Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums (2013)

Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU 70. konferences rakstu krājums (2012)

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space. LU Juridiskās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums (2011)

Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums (2007)

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums

 

Humanitārās zinātnes

Hellēņu mantojums
Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļas Hellēnistikas centrs
Grāmata izdota ar Grieķijas Kultūras ministrijas atbalstu / The book is financially supported by Greek Ministry of Culture
Sastādītāji: Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece. Redakcijas kolēģija: Andrejs Bankavs, Jerkers Blomkvists (Lunda), Valda Čakare, Konstantīns Dimadis (Berlīne), Benedikts Kalnačs, Irina Kovaļova (Maskava), Ināra Ķemere, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece
ISBN 978-9984-825-77-9

Hellenic dimension
Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras Hellēnistikas centrs
The book is financially supported by the Hellenic Republic Ministry of Culture and Tourism and the University of Latvia / Grāmata izdota ar Grieķijas Republikas Kultūras un tūrisma ministrijas un Latvijas Universitātes atbalstu
Editors: Brigita Aleksejeva, Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece
ISBN 978-9984-45-469-6

 

Introduction to Korean Spirituality
Seo Jinseok and Kaspars Kļaviņš (eds.). Riga: University of Latvia Press, 2019, 166 pages.
ISBN 978-9934-18-456-7
https://doi.org/10.22364/inkos-2019
This work was supported by the Seed Program for Korean Studies under the auspices of the Republic of Korea Ministry of Education and the Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies.

 

Reliģiski-filozofisku rakstu speciālizdevums “Dinamiskā Āzija” (Dynamic Asia)
Galvenā redaktore: Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Atbildīgie redaktori par speciālizdevumu – Jānis Priede, Kaspars Kļaviņš
ISSN 1407-1908
 

 

Slavistica Docenda 2. Slāvu valodas kā svešvalodas : mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas : kolektīvā monogrāfija = Славянские языки как иностранные : актуальные вопросы обучения и тестирования : коллективная монография = Języki słowiańskie jako obce : aktualne zagadnienia nauczania i testowania : monografia zbiorowa = Slovanské jazyky jako cizí : aktuální otázky studia a testování : kolektivní monografie. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļa. Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. 128 lpp.
ISBN 978-9934-18-501-4
https://doi.org/10.22364/sd.2.2020

 

Starptautiskā zinātniskā konference “Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”
Konferences tēzes
Starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalījās apmēram 60 zinātnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas un Francijas, rīkoja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Kultūras Akadēmiju, Liepājas Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Maincas Johannesa Gūtenberga Universitāti un Ērgļu novada pašvaldību.
ISBN 978-9984-45-680-5

 

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki

Literatūra un reliģija. Krājums veltīts Kurzemes literāta un mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei

 

 

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians III
Sast. Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 136 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.03

 

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians IV
Sast. Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 156 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.04

 

Sociālās zinātnes

Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām
Pārskats par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) / Report on the Interreg Baltic Sea Region Transnational European Territorial Cooperation Programme's for the Period 2014 to 2020 SEMPRE Project "Social Empowerment in Rural Areas"
ISBN 978-9934-18-393-5
http://doi.org/10.22364/ssrp

 

Identity: Personal, Local, Global = Identitāte: personīgā, lokālā, globālā
Issue of Publications from 2nd International Conference for Students at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia, 
Riga, April 17–19, 2013

European Integration and Baltic Sea Region Studies: Diversity and Perspectives
Proceedings of the International Conference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”
University of Latvia, Riga, 26–27 September, 2011

Contemporary Ergonomics and Business 2011
Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society
University of Latvia, Riga, 7th October, 2011

Promotion of Social Policies – An Investment in the Future
Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries the Forum for a Comparative Dialog - an Investment in the Future
University of Latvia, Riga, November 6-8, 2008

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana
Latvia. Human Development Report 2017/2018

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība
Latvia. Human Development Report 2015/2016. Mastery of Life and Information Literacy 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija
Latvia. Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja
Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility and Capability

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums
Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?
Human Development Report 2006/2007. Human Capital

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
Human Development Report 2004/2005. Human Capability in the Regions 

 

 

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion: collection of articles = Nanostrukturēti kompozītmateriāli enerģijas uzkrāšanai un pārveidošanai: rakstu krājums. Kleperis, J. (sast., proj. vad.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 157. lpp. ISBN 978-9934-18-411-6
doi.org/10.22364/ncmesc

 

Dabaszinātnes

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā / Innovations in the diagnosis and treatment of children's developmental disorders". Rīga, 2018.
ISBN 978-9934-18-385-0

 

 

 

Pedagoģija, psiholoģija un izglītības vadība

Izglītība zinātnei un praksei / Education for Science and Practice (PDF)
Žurnāla sastādītājas un redaktores Anna Vulāne, Elita Stikute. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 112 lpp.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas žurnāls
ISBN 978-9934-18-391-1
http://doi.org/10.22364/izup
 

Human, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte
Every year the University of Latvia (UL) organizes a conference devoted to topical research trends and one of the conference topics is “Human, Technologies and Quality of Education”

 

Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability = Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja. LU Valodu centra Starptautiskās konferences rakstu krājums [elektronisks izdevums], 2014. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. ISBN 978-9984-45-920-2