Humanitārās zinātnes

Grāmata. Zīme. Krāsa. Sast., zin. red. I. Kivle. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. 2020. 160 lpp.
Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. phil. Ineta Kivle
ISBN 978-9984-844-08-4
https://doi.org/10.22364/luszk.77.spc.gzk

 

Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija / Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception. Rakstu krājums
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 140 lpp.
Redkolēģija: Iveta Ruskule, Marians Rižijs, Māra Grudule. Zinātniskā redaktore: Dr. philol. Māra Grudule.
ISBN 978-9934-18-560-1
https://doi.org/10.22364/edvei

 

Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives. Volume 3 
Riga: University of Latvia Press, 2020. 466 p.
ISBN 978-9934-18-553-3
https://doi.org/10.22364/lincs.2020
This collection contains papers delivered at the 4th International symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building (LINCS 2019) held at the University of Latvia, Latvia, on April 11–12, 2019.

 

Introduction to Korean Spirituality
Seo Jinseok and Kaspars Kļaviņš (eds.). Riga: University of Latvia Press, 2019, 166 pages.
ISBN 978-9934-18-456-7
https://doi.org/10.22364/inkos-2019
This work was supported by the Seed Program for Korean Studies under the auspices of the Republic of Korea Ministry of Education and the Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies.

 

Reliģiski-filozofisku rakstu speciālizdevums “Dinamiskā Āzija” (Dynamic Asia)
Galvenā redaktore: Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Atbildīgie redaktori par speciālizdevumu – Jānis Priede, Kaspars Kļaviņš
ISSN 1407-1908
 

 

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki

Literatūra un reliģija. Krājums veltīts Kurzemes literāta un mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei

   

Sociālās zinātnes

Baltic Association of Historians of Pedagogy. Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges. Riga: University of Latvia Press, 2020. 286 p.
https://doi.org/10.22364/bahp-pes.1990-2004
ISBN 978-9934-18-542-7

 

Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām
Pārskats par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) / Report on the Interreg Baltic Sea Region Transnational European Territorial Cooperation Programme's for the Period 2014 to 2020 SEMPRE Project "Social Empowerment in Rural Areas"
ISBN 978-9934-18-393-5
http://doi.org/10.22364/ssrp

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020. Latvijas eiropeizācija
Latvia. Human Development Report 2019/2020

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana
Latvia. Human Development Report 2017/2018

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība
Latvia. Human Development Report 2015/2016. Mastery of Life and Information Literacy 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija
Latvia. Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja
Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility and Capability

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums
Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?
Human Development Report 2006/2007. Human Capital

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
Human Development Report 2004/2005. Human Capability in the Regions 

   

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion: collection of articles = Nanostrukturēti kompozītmateriāli enerģijas uzkrāšanai un pārveidošanai: rakstu krājums. Kleperis, J. (sast., proj. vad.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 157. lpp. ISBN 978-9934-18-411-6
http://doi.org/10.22364/ncmesc